פורטל התורה והתשובה - כל ההוכחות שהתורה אמת במקום אחד
 
 

 


ספרים מופצים בחינם 


 

* הליכה מואצת ומאומצת בפסיעות גדולות, מזיקה לראיה. (ברכות כא, ב) 

* הצינה גורמת לכמה וכמה מחלות. (בבא מציעא קז, ב) 

* ניתוח סטרילי בבית שיש. (בבא מציעא פד, ב) 

* ניתוח ההיפוספדיאס. (יבמות עו, א) 

* ניתוח קיסרי. (נדה פרק ה, א) 

* חומרי הרדמה לצורך ניתוח. (בבא מציעא פד, ב) 

* ביקוע מורסת דלקת חריפה בגרון, ודרך הטיפול עד לריפוי המושלם. (גיטין סט, א) 

* התעמלות לרפואה. (שבת קמז, א. וראה בפירוש רש"י שם) 

* פצע או חתך שנגרמו מברזל, יש בהם סכנת חיים (-טטאנוס), ומחללים עליהם את השבת. (ע"ז כח, א) 

* ריפוי נקע על ידי שפשוף רב במים צוננים. (שבת קמז, א) 

* ריפוי דלקת אזנים באמצעות שמן ושום ועוד. (ע"ז כח, ב) 

* ריפוי דלקת חניכיים חריפה. (ע"ז כח, א) 

* רפואה אוריקולרית - טכניקת ריפוי כל חלק בגוף ע"י טיפול בחלקי האוזן. (מדרש רבה, האזינו) 

* רפואת עינים על ידי הנחת תרופה מתחת הכר. (בבא מציעא קלה, ב) 

* תכונת הריפוי של חומץ תפוחים. (עבודה זרה מ, ב) 

* חמשת תכונותיו הנפלאות של השום. (בבא קמא פב, א) 

* תכונותיו השונות של התמר. (כתובות י, ב) 

* היין, ריבויו מזיק, ומיעוטו מועיל25. (גיטין ע, א) 

* ריפוי מחלת עינים ע"י שימוש בתרופה המופקת מעקרב. (גיטין סט, א) 

* ריפוי דלקת ריאות ע"י אכילת תבשיל תרד, כרתי, כמון ועוד פריטים, ושתיית שיכר חריף לאחריו. (גיטין סט, א) 

* ריפוי פצע ע"י דבש. (שבת עו, ב) 

* ריפוי מחלות לב שונות. (גיטין סט, ב) 

* ריפוי תולעי מעיים. (גיטין סט, ב) 

* ריפוי עצירות. (גיטין סט, ב) 

* אריכות ימים. (ברכות נד, ב) 

* יש קשר ישיר בין שרירי הלב למצב בריאות העינים. (עבודה זרה כח, ב) 

* הבחנה מדוייקת בקביעת גיל שפיר של עובר אשה אם בן 40 או 41 יום. (נדה כה, א) 

* אוכלים ומשקים תחת המטה, אפילו מחופים בכלי ברזל, מסוכנים לאכילה. (פסחים קיב, א) 

* שינוי הרגלי האכילה - תחילת חולי מעיים. (בבא מציעא קמו, א) 

* מים מחוממים שלא הגיעו לרתיחה מסוכנים לשתיה כמות שהם. ודוקא כשחוממו בכלי מתכת. (בבא מציעא כט, ב) 

* כל זיעה היוצאת מן האדם מכילה רעלים ומסוכנת למאכל. מלבד זיעת הפנים. (ירושלמי תרומות) 

* שלשה עשר דברים נאמרו בפת שחרית. מצלת מן וכו' (בבא מציעא קז, ב) 

* שמונים ושלשה חולאים תלויים במרה. (בבבא מציעא קז, ב) 

* כל החלאים שתלויים במרה, פת שחרית וקיתון של מים מבטלתן. (בבא מציעא קז, ב) 

* מי שאחזו בולמוס, מאכילין אותו דבש. שהדבש מאיר עיניו של אדם. (יומא פג, ב) 

* הפחד - מכחיש כחו של אדם. (גיטין ע, א) 

* רבה היה מקדים לשיעור מילתא דבדיחותא. לאחר מכן היה מתישב באימה ופותח בשיעור26. (שבת ל, ב) 

* לילה - מושך עמו קינה27. (איכה רבה א) 

* הרוצה לידע כמה גובהו של דקל, מודד קומתו וצילו (גובה עצמו, ואורך צל עצמו), וצל קומתו (של הדקל), וידע כמה גובהו של הדקל. (עירובין מג, ב) 

* הקול משביח את הבשמים "השומעים" אותו28 אבל מזיק ליין. ליין מועיל שקט. (כריתות ו, ב) 

* עץ הזית אינו מקבל הרכבה משום אילן אחר. (ירושלמי כלאים א) 

* הרגילים בשתיית שמן זית, חכמה מצויה בהם. (מנחות פו, ב) 

* שמן זית, רפואה לאדם, ומצהיל פנים. (תנא דבי אליהו רבה א) 

* שמן המופק מזית שלא הגיע לשליש גידולו, משיר את השיער ומעדן את הבשר. (שבת פ, ב) 

* אכילת הזית גורמת לשיכחת הלימוד. ושתיית שמן זית גורמת לזכרון הלימוד. (הוריות יג, ב) 

* קיבלנו מרבותינו29 שכוכב השביט לעולם לא יעבור את מערכת הכוכבים המכונה "כסיל". ואילו היה עובר - היה מחריב את העולם. (ברכות נח, ב) 

* יש כוכב העולה אחת לשבעים שנה30. (דברי רבי יהושע במסכת הוריות י, א) 

* כל שיש לו קרנים יש לו טלפיים. (שבת קז, ב) 

* ג' בעלי חיים יש שככל שמזקינים מוסיפים גבורה: דג, נחש וחזיר. (תענית כא, ב)

* מעי החזיר מקביל למעי האדם. (ירושלמי הובא בתוס' ברכות כה, א) 

* מאפייני ביצי דגים טהורים, ומאפייני ביצי דגים טמאים. (מסכת עבודה זרה מ, א. ועיין בשלחן ערוך יורה דעה, סימן פג סעיף ח) 

* כל שדרך תשמישו להיות ביום נולד ביום. כל שדרך תשמישו להיות בלילה נולד בלילה. (בכורות ח, א) 

* בהמה טמאה בדרך כלל אינה מרחיקה את ולדה. אך אם הרחיקה שוב איננה מקרבת אותו. (שבת קכח, ב) 

* כל מה שיש ביבשה יש בים. מלבד חולדה. (ירושלמי שבת פרק יד) 

* כל העופות, כששותים נופלים מים מפיהם ומתערבים במי השתיה, מפני שמגביהים פיהם בשעה ששותים. מלבד היונה לפי שמוצצת ומה שנכנס אינו יוצא. (פרה פרק ט, ג. וראה שם את ההשלכה ההלכתית) 

* גאולוגיה. רעידות אדמה והתפרצויות געשיות. (תהילים קד, לב. ברכות נט, א) 

* הנדסת המרחב [חישובי נפח של הגופים ההנדסיים האלמנטריים]. (ברייתא דמידות פרק ה, ג) 

* משפט פיתאגורס. (סוגית הנוטע ירק בכרם, במשנה כלאים פרק ה, ב. ועיין בירושלמי שם) 

* חשבון דיפרנציאלי. (כלאים פרק ג, א) 

* התרה של משוואות [אלגברה]. (מסכת קינים) 

* יתכן מצב שבו ישמע קול בכיו של תינוק בעודו בבטן אימו. (נדה מב, ב) 

* יתכן שהריון אשה ימשך שנים עשר חדש. (יבמות פ, ב) 

* רשימה ארוכה של תקופת הריון בעלי חיים שונים, ומקביליהם בעולם הצמחים(!) (בכורות ח, א) 

* ניתן להגן על הבית מפגיעת ברק, על ידי מוט מתכת המושך אליו את הברק30. (תוספתא שבת פרק ז, י) 

* מחזור המים32. (מדרש רבה קהלת פרשה א) 

* בששת ימי בראשית לא נברא בשום מקום בעולם דבר טבעי בצורת מרובע33. (ירושלמי סוף מעשרות) 

* יש במקומות מסויימים באוקיינוס, מים בהרכב מיוחד, המעלימים ובולעים כל מים שיתנו לתוכם. (מדרש רבה קהלת פרשה א) 

* יש מקום באוקיינוס המושך אליו מתכות, וכך טובעות שם אוניות המכילות מתכת33. (ברכות ח, א. וברש"י שם) 

* לדבש תכונות של חומר משמר. (בבא בתרא ג, ב) 

* כחו של המגנט. (סנהדרין קז, ב. ועבודה זרה מד, א) 

* שמוש בקבלה מעשית. (יבמות מט, ב. בכורות ח, ב. מדרש תהילים מזמור ל"ו) 

* אין חלום בלא דברים בטלים35. (ברכות נה, א) 

* רשימת חלומות אמת ופתרונם36. (ברכות נו-נז) 

* יש חלום שעל ידי מלאך ויש חלום שעל ידי שד. (ברכות נה, ב) 

* אין מראין לאדם בחלום אלא מהרהורי לבו. (ברכות נה, ב) 

* התגשמות החלומות מושפע מהפתרון הנאמר בפה. (ברכות נו, א) 

* אפשרות ראיית מזיקים, ואמצעי הגנה שלא להנזק באותה שעה. (ברכות ו, א) 

* חוק כלים שלובים. (יומא לא, א) 

* כל משא באמצעות מוטות, שליש מלמעלה, ושני שליש מלמטה. (שבת צב, א) 

* משא שיכול אדם להרים ולהניח על כתפו, הוא שליש ממשא שאחר יוכל להשים על כתפו. (סוטה לד, א) 

* אין ספינה שטה בפחות מעשרה טפחים עומק. (שבת ק, ב) 

* ידיעת המתים את המתרחש בין החיים37. (ברכות יח, ב) 

* הבטלה מביאה לידי שעמום הנפש. וכפירוש רש"י: שגעון38. 

* קשרי טלפתיה בין ידידים בנפש39. (בבא בתרא טז, ב) 

* קשרי טלפתיה ותחושות בין תאומים40. (יבמות קיז, ב. שמות רבה ב, ז) 

* ששה דברים נאמרו בשדים. שלשה כמלאכי השרת, ושלשה כבני אדם. (חגיגה טז, א. זוהר ג, רעז. ובאבות דרבי נתן מוסיף: אף הופכין פניהם לכל דמות שירצו) 

* מי שיש לו שני ראשים וכו'. (מנחות לז, א) 

* רבי מאיר היה בקי בחכמת ניתוח אופי האדם על פי שמו הפרטי. (יומא פג, ב) 

* זכרון הלימוד: ברית כרותה היא, הלומד מתוך הספר לא במהרה הוא משכח. (ירושלמי ברכות פרק ה, א) וכן: לימוד בקול רם מועיל לזכרון. (ערובין נג, ב) 

* הוראות לאיכות הסביבה, ועוד מענפי האקולוגיה. (בבא בתרא פרק, וסוף פרק ג)

* בשעה שמכניסין אדם לדין (לאחר פטירתו) אומרים לו: קבעת עיתים לתורה? (שבת לא, א) 

* מעשה (מתורגם מארמית): ריש גלותא היה עשיר גדול ומקורב למלכות. הטיל עליו המלך מס שיתן לו חיטים מלא חדר של ארבעים אמה על ארבעים אמה. מס זה שהיה שלא כדין היה כבד מנשוא. הלך והתייעץ עם... רב הונא. אמר לו הרב: לך ותפייס את המלך שיסכים שתתן עכשיו חדר של עשרים אמה על עשרים אמה מלא חיטים, ולאחר זמן חדר נוסף של עשרים אמה על עשרים אמה מלא חיטים. ואתה מרויח החצי... [כי שטח המרובע נמדד על ידי הכפלת ארכו ברחבו. והרי 1600=40
X40 ואילו 800=20X20+20X20] (ירושלמי סוטה פרק ה, ג) 

* כל ששהה לאחר הלידה, שלשים יום באדם, ושמונה ימים בבהמה, אינו נפל. (שבת קלה, ב) 

* הכריש נדחה מאד מריח חומץ. כך ניתן להניסו מסביבות טובע או ספינה. (בבא בתרא עד, א) 
 
כל הקורסים האלה בחינם לחלוטין
רק ללחוץ וליהנות מכל הקורסים ללא תשלום