פורטל התורה והתשובה - כל ההוכחות שהתורה אמת במקום אחד
 
 

 


ספרים מופצים בחינם 


 

יציאה לפרנסה - לכתחילה או בדיעבד!?
 
מאת: הרב חיים לייב נויברט         הגהה: איציק עובדי'ה

עשרות שנים שומעים אנו מספר דעות בקרב ציבור שומרי תורה סביב סוגיית ההיתר ליציאה לעולם העבודה, או החובה להישאר בתוך ד' אמות של הלכה. במסגרת קצרה זו ננסה לעמוד על יסודות הדברים בגישתם ההלכתית.
בספר יהושע (פרק א פסוק ז) מופיע הפסוק "והגית בו יומם ולילה", האומר שאדם צריך ללמוד בלא הפסקה בכל חייו. על פי עיקרון זה היה אמור לחול איסור גורף על כל יציאה שהיא לעבודה. אך במשנה באבות (פ"ב מ"ב) מופיעה אימרה שלכאורה סותרת לעיקרון הנ"ל, "יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוון", כוונת הדברים היא שאדם חייב לעסוק במלאכה, כיון שרק צירוף שני הדברים ימנע מעוון. ונשמע מזה שלצורך עבודה צריך להימנע מלימוד באותו הזמן.

הרמב"ם מפרש שכוונת המשנה היא שיהיה לו עבודה כדי להתפרנס שאל"כ הוא ילסטם את הבריות, ולכן אין זה סותר לפסוק 'והגית בו יומם ולילה' המדבר כאשר יש לאדם די כסף (או משום שמספיק לו לחיות יותר בצמצום, או מחמת שבת זוגו עובדת וכדומה), שאז אין לו כל היתר לצאת למלאכה. ובפירוש תפארת ישראל מפרש שכוונת המשנה שטובה תורה עם מוסר וענווה כך שאינו מדבר כלל על היציאה לשוק העבודה. גם הרב צדוק הכהן מלובלין מתייחס לדברים ומבאר שהכוונה היא רק על זמני הפנאי שלא ישב בטל אלא יעסוק במלאכה.
אולם כל זה באדם מן היישוב, אך באדם הבוחר מכוחו ורצונו האישיים פוסק הרמב"ם (הלכות שמיטה ויובל פי"ג הי"ג): שכל איש מישראל שרוצה להתנתק מעסקי העולם ולהיות שקוע רק בתורה ועבודת ה' הרי הוא כבני שבט לוי שאין לו צורך לדאוג כלל לפרנסתו שכן הקב"ה מתחייב לדאוג עבורו ולהספיק פרנסתו, (ואף אינו יוצא למלחמה עם שאר אחיו), וממילא אדם כזה אין לו כל צורך להצטרף למעגל העבודה.

ולסיכום, אדם שיש לו מהיכן להתפרנס אין לו כל היתר לצאת לעבוד, וגם מי שאין לו פרנסה טוב יעשה אם ישאיר להקב"ה את דאגת פרנסתו, והוא עצמו יהיה שקוע בלימוד התורה, אך גם אם הוא יוצא לעבוד אין לשכוח שהרמב"ם מביא (פ"א הי"ב) בתור דוגמא לאדם שעובד שיעבוד שלש שעות בלבד! ותשע שעות ילמד תורה. וכן ע"פ פסק השו"ע בסימן קנו' לימוד התורה יהיה דווקא לפני (!) היציאה לעבודה, ושיעשה תורתו קבע ומלאכתו עראי!!
והנה ישנם אנשים הדואגים על עתיד ילדיהם, ומשום כך שולחים אותם ללמוד במקומות שניתן להוציא בגרות/תואר וכדומה: התנא הקדוש רבי נהוראי (רבי מאיר) סבור אחרת, (סיום מסכת קידושין) וזה לשונו: מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורה שהוא אוכל משכרה בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא, ושאר כל אומנות אינו כן אלא כשהאדם בא לידי חולי או זקנה או יסורין הרי הוא מת ברעב.
***
אמנם הרמב"ם כותב בהלכות תלמוד תורה (פרק ג' ה"י) שאדם המשים על ליבו רק את לימוד התורה ובכוונתו להתפרנס מן הצדקה הרי זה חילל את השם וביזה התורה, אך כבר יצאו עליו חוצץ כל הפרשנים (הכס"מ, הב"ח, המהרש"ל, הש"ך ומלבד זאת גם בראשונים כבר חולקים עליו כדוגמת התשב"ץ), וכפי שמסיים הכסף משנה קי"ל כל מקום שהלכה רופפת בידך הלך אחר המנהג. וראינו כל חכמי ישראל קודם זמן רבינו ואחריו נוהגים ליטול שכרם מן הצבור וכו', ואפשר שהסכימו כן כל חכמי הדורות משום עת לעשות לה' הפרו תורתך שאילו לא היתה פרנסת הלומדים והמלמדים מצויה לא היו יכולים לטרוח בתורה כראוי והיתה התורה משתכחת ח"ו, ובהיותה מצויה יוכלו לעסוק ויגדיל תורה ויאדיר.

***
הקב"ה מבטיח (קידושין ל:) אם אין אתם עוסקים בתורה אתם נמסרים ביד היצה"ר. זאת אומרת שיש שני אפשרויות בלבד, או ללמוד או לחטוא, וכמבואר לעיל שגם מי שהחליט לצאת לעבוד, הוא מחוייב שיהא מלאכתו ארעי ותורתו קבע, דהיינו רוב שעות היום ללמוד תורה!! וצא נא ובדוק את המציאות כמה שעות מקדישים העובדים ללימוד תורה.
אז לפני שצועקים על הלומדים: "צאו לעבוד", צריך לצאת ולצעוק על העובדים: "לכו כבר ללמוד".. 
לא ניתן להתעלם מאלו שמביטים בבוז על הנשארים ללמוד תורה ואומרים: מה אתם מועילים למדינה? התשובה לאותם אנשים מופיעה בגמ' האומרת: איזהו אפיקורוס? האומר מאי אהני לן רבנן, (מה הועילו לנו לומדי התורה, מחממי הכיסאות בלשון העדכנית של עמי הארץ), ומבאר רש"י הקדוש: "והם אינם יודעים שהעולם מתקיים עליהם". כלומר אלו ההולכים 'לשרת' בצבא, לא מבינים שהלומדי תורה משרתים אותם והם אלו שחיים על גבם של ציבור הלומדים כי בזכותם הם חיים.

כיום כבר ידוע שאלו שהשקיעו את כל מוחם ויגיעתם בשנות נערותם בפיצוח סוגיות תלמודיות ללא עירובי חולין, אזי מתוכם הנאלצים לאחר נישואיהם לצאת למלאכת ארעי לפרנס את משפחתם, מדהימים את העולם בהצלחתם לרכוש יידע נרחב בכל תחום מקצוע מתבקש, בזמן קצר ביותר. וכל זאת אך ורק בזכות שנות העמל שהם השקיעו בלימוד התורה בטהרתה!! ללא עירוב שום לימודים חיצוניים כשיטת אלו שמערבים קודש וחול שעליהם נאמר: "העושה תורתו קרעים קרעים אסף רוח"..
***

 
 
כל הקורסים האלה בחינם לחלוטין
רק ללחוץ וליהנות מכל הקורסים ללא תשלום