פורטל התורה והתשובה - כל ההוכחות שהתורה אמת במקום אחד
 
 

 


ספרים מופצים בחינם 


 

המוות, חידלון?

הגמרא במסכת שמחות תחילת פרק ח אומרת כך: "יוצאין לבית הקברות ופוקדין על המתים עד שלושה ימים. מעשה שפקדו אחד וחי עשרים וחמש שנים ואחר כך מת."
ובמסכת בבא בתרא דף י עמוד ב מסופר על רב יוסף בנו של רב יהושע שנפטר ושב לחיים, אמר לו אביו: מה ראית? אמר לו, עולם הפוך ראיתי. אנשים שנחשבו כאן למטה לנכבדים שם הם למטה, ואנשים שנחשבו כאן לאנשים לא מכובדים נמצאים למעלה.
ובמסכת ראש השנה דף יז עמוד א' מספר רב הונא לרב פפא שהחזירו אותו לחיים כי הוא היה ותרן. 

מה רואים אחר המוות?

בזוהר בראשית (ר.י.ח) כתוב שבשעה שהגיע זמנו של אדם למות, ניתנת לו הרשות לראות מה שלא ניתן לו עד כה.ובספר הישר שער יד כתוב שהעולם הבא הוא רחב בלא קצוות, אור גדול אשר לא ידמה לאור העולם הזה. 
ואמרו חז"ל בילקוט שמעוני על ספר איוב (תתקכ"ב) - "כיון שבא אדם להיפטר מן העולם, נגלה עליו הקב"ה".
והפסוק בספר במדבר אומר "כי לא יראני האדם וחי" ומסבירים במדרש רבה סוף פרשת נשא שבני האדם אינם רואים את ה' בחייהם, אבל במיתתם כן רואים."

רואים את החיים עוברים בשבריר שניה בסדר כרונולוגי

בספרי פרשת האזינו כתוב שכל חייו של האדם נפרטים בפניו. 
דרך אגב, לפני המצאת המצלמות וההקלטות  - מישהו היה בכלל מסוגל לתפוס דבר כזה?

חברים שנפטרו יוצאים לקראת הנפטר לקבל את פניו

הזוהר הקדוש בתחילת האדרא זוטא מספר שרבי שמעון בר יוחאי לפני המוות שלו, התעטף ואמר: "כי לא המתים יהללו י-ה". המשיך ואמר: הנה רב מנונא סבא שנפטר לפני ונמצא כאן עם עוד שבעים צדיקים וכל אחד מאיר, ובעודו יושב אמר והנה רבי פנחס בן יאיר קומו לכבודו, וכולם נבהלו.

ועוד מספרת הגמרא במסכת ברכות דף כחאודות רבן יוחנן בן זכאי שאמר סמוך לפטירתו "הכינו כסא לחזקיהו מלך יהודה שבא אלי ללוות אותי לקראת מותי

המתים מסוגלים לדעת את כל הנעשה מסביב לגוף הגשמי

במסכת ירושלמי יבמות דף טז הלכה ג כתוב שכל שלושה ימים אחרי הפטירה, הנפש טסה מעל הגוף. ועוד נאמר במסכת שבת דף קנב עמוד ב שכל מה שאומרים בפני המת, יודע. 

מקורות נוספים

הגמרא במסכת ברכות דף יח עמוד ב מספרת על נשמות המשוחחות ביניהן לאחר המוות
הגמרא במסכת בבא מציעא דף פד עמוד ב מספרת על בנו של רבי שמעון בר יוחאי שלאחר המוות שלו לא קברו אותו, והיו הולכים לשאול אותו שאלות והגופה הייתה עונה תשובות.
והגמרא במסכת מועד קטן דף כה עמוד א' מספרת שבניו של רבי חיא היו משוחחים בקברם.
והגמרא במסכת כתובות דף קג עמוד א' מספרת על רבי יהודה הנשיא שלאחר פטירתו היה מגיע לביתו בכל ערב שבת. 
ובמסכת תענית דף כג עמוד ב הגמרא מספרת על רב גדול שסייע לבנו לאחר פטירתו. ובמסכת שבת דף קנב עמוד ב מספרת הגמרא שרב אחאי לאחר שמת באו חופרים וחפרו בקבר שלו, והוא גער בהם.
והגמרא במסכת ברכות דף יח עמוד ב מספרת על אדם בשם זעירי שדיבר עם אשה שנפטרה שהייתה חייבת לו דבר מה, והיא גילתה לו את המקום שהחביאה אותו ואפילו סיפרה לו על מישהי שמחר עתידה למות. הגמרא שם גם מספרת על שמואל שדיברת עם המתים. 

מדענים בני זמננו

ד"ר ריימונד מודי, מומחה לפסיכיאטריה  בעל שם עולמי ובעל תואר בפילוסופיה מטוניברסיטת ווירג'יניה, מביא בספרו חיים לאחר המווות עדויות של אנשים שראו את המוות. 
הפסיכיאטרית האמריקאית הנודעת אליזבת קובלר רוס אומרת שהיא חקרה יותר מ20 שנים את החיים שלאחר המוות וחותמת "אלו שפתוחים לשמוע - ישמעו ואלו שאוטמים את אוזניהם יזכו להפתעה"
ועוד...
ואני זוכר שכשהייתי בגיל 15 בערך קניתי ספר על מדיטציות ויציאה מהגוף. ספר שכתב גורו הודי. 
ושם בספר כתב אותו גורו שאם אדם עושה מדיטציה במשך עשרים דקות ומרפה את כל שרירי הגוף, הוא יוכל לצאת מהגוף, הוא ממשיך וטוען שיש בין הטבור של הנשמה שלו לבין הטבור של הגוף שלו סוג של חבל שנמתח עד אינסוף.
וכשחזרתי בתשובה לאחר מספר שנים גיליתי שכתוב בתורה בספר קהלת פרק יב כך:
"וזכור את בוראיך בימי בחורותיך, עד אשר לא יבואו ימי הרעה והיגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ עד אשר לא יירתק חבל הכסף וישוב העפר על הארץ כשהיה, והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה."

נסכם את המאמר במסכת אבות פרק ג' משנה א': "הסתכל בשלשה דברים ואין אתה בא לידי עבירה. דע מה מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. מאין באת? מטיפה סרוחה. לאן אתה הולך? למקום עפר רימה ותולעה. ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון? לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה
 
כל הקורסים האלה בחינם לחלוטין
רק ללחוץ וליהנות מכל הקורסים ללא תשלום