פורטל התורה והתשובה - כל ההוכחות שהתורה אמת במקום אחד
 
 

 


ספרים מופצים בחינם 


 

הלכות שבת פשוטות: הבדלה וסעודה רביעית!!
*************************************
הבדלה

א) ברוך המבדיל - כשיצאה שבת ועדיין לא הבדילו אומר ברוך המבדיל בין קודש לחול ואפילו שמותרים לעשות מלאכה אסור לאכול עד לאחר ההבדלה על היין . 

ב) אכילה ושתייה - אין לאכול לפני הבדלה ואפילו שממתינים זמן רב, אבל שתיית מים בלבד (ללא טעם) מותרת אפילו ללא הבדלה . 

ג) בעל ואשה - כשהאיש מחמיר על עצמו ביציאת השבת כדעת רבינו תם מותר לו לומר לאשתו לעשות מלאכות בעבורו, ואשה הרוצה להחמיר על עצמה ביציאת השבת חייבת לקבל הסכמת בעלה לכך . 

ד) יהי רצון שלפני ההבדלה- יש חשיבות גדולה לאמירת יהי רצון שתפתח לנו בזה השבוע ובכל שבוע שערי אורה שערי ברכה וכו' שכך מתחילים את השבוע בפתיחת שערי שמיים . 

ה) אשה חייבת בהבדלה - כשם שחייבת בקידוש, כך חייבת בהבדלה ולכן אם אין מי שיבדיל בשבילה תעשה הבדלה לעצמה ויכולה להבדיל ולהוציא ידי חובה את בעלה וילדיה והמבדילה לעצמה חייבת לשתות מהיין . 

ו) המאריכים בסעודה שלישית - אם יצאה השבת מותר לעשות הבדלה בתוך סעודה שלישית אפילו כשעדיין לא התפלל ערבית . 

ז) נר הבדלה - לכתחילה הנר צריך להיות מורכב משתי פתילות אבל בדיעבד אפילו פתילה אחת מספיקה . 

ח) ברכת מאורי האש - כששומעים הברכה יש להיות קרוב לנר בשיעור שאפשר ליהנות מהאור ובדיעבד גם הרחוקים יצאו ידי חובה כשהמברך על הנר נהנה מאור הנר . 

ט) בשמים - אדם מצונן ואינו מריח, אינו מברך ברכת הבשמים אבל יכול לשמוע הברכה מאשתו והיא תריח וכן יכול לברך בשביל ילדיו הקטנים כדי לחנכם בברכת הבשמים והם יריחו על סמך ברכתו . 

י) אין בשמים - כשלא מצאו בשמים אפשר לברך על בושם בורא מיני בשמים ובדיעבד אפילו לא מצאו בשמים יצאו ידי חובת הבדלה אפילו שלא ברכו על הבשמים . 

יא) הבדלה על היין או על בירה - לכתחילה יש להבדיל על היין אבל כשאין אפשרות לשתות מחמת חולי או כשאין להשיג יין אפשר להבדיל על בירה לבנה . 

יב) שיעור שתיה מהיין - לכתחילה יש לשתות רביעית יין או לפחות לטעום מהיין ואדם אחר ישתה רביעית (או קטן שהגיע לגיל חינוך) כדי שהברכה לא תהיה לבטלה . 

יג) שתייה מהיין - נהגו נשים שלא לשתות מיין ההבדלה משום טעמים שונים וכן יש לנהוג אבל כשאין מי שיבדיל לה והיא האשה המבדילה וחייבת לשתות כדין קידוש, ולא תחשוש שזכות המצוה שומרת ומגנה ולעולם מצוה לא גורמת לנזק . 

יד) דיבור בין הברכות - השומע הבדלה והפסיק בדיבור בין הברכות של ההבדלה אינו צריך להבדיל שוב אבל בברכות ההבדלה חייב להאזין היטב ולא להסיח הדעת כדי שלא להיכנס לספק אם יצא ידי חובה . 

טו) נשפך יין - אין לכעוס או לריב אם נשפך יין במוצאי שבת שכבר אמרו חז"ל שכל בית שנשפך בו יין זה סימן לברכה . 

טז) שיורי מצוה - יש סגולה להשתמש בשאריות של היין למריחה על מקומות כואבים כסגולה לרפואה ויש אומרים גם פסוקי פרנסה . 

יז) פסוקים בהבדלה - יש אומרים פסוקים "אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה" וכן "שובי נפשי למנוחייכי" וכולי בין הברכות ולכתחילה אין לומר פסוקים אלא להאזין לברכות בשקט ולכוין לצאת ידי חובה . 

יח) שכח להבדיל במוצאי שבת - רק אם לא אכל או שתה רשאי להבדיל ביום ראשון אבל אם אכל או שתה אינו יכול להבדיל . סעודה רביעית

יט) סעודה רביעית - כולם חייבים בסעודה רביעית ולכתחילה טוב שיבצעו על פת או לפחות לברך על מזונות או פירות ואפשר גם לשתות רביעית יין או מיץ ענבים כדי שיעור ברכה אחרונה כדין סעודה שלישית . 

כ) התרת נדרים - מי שנהג לאכול סעודה רביעית בפת ועתה רוצה להפסיק מנהגו ולאכול סעודה רביעית במזונות או בפירות רק אם חשב שחובה לאכול פת ולכן החמיר אינו צריך התרה . 

כא) פעם אחת - כשרוצה להפסיק לאכול פת בסעודה רביעית רק בשבת אחת אין צריך התרת נדרים . 

כב) זמן סעודה רביעית - לכתחילה טוב להקדים את סעודה רביעית כדי שתהיה סמוכה ליציאת השבת ובבגדי שבת ואם אין אפשרות ישתדלו עד חצות לילה ובדיעבד יוצאים ידי חובה של סעודה רביעית עד עלות השחר . 

כג) נרות - יש הנוהגים להדליק נרות לכבוד דוד המלך בסעודה רביעית וטוב שיאמרו על מנהגם בלי נדר . 

לקוח מספר 'שבת כהלכה' של הרב אבישלום מונייצר שליט"א
 
כל הקורסים האלה בחינם לחלוטין
רק ללחוץ וליהנות מכל הקורסים ללא תשלום